Piegāde69.lv sūtījumu piegādes un apkalpošanas noteikumi.

Stājas spēkā no 27.05.2019. Pēdējās izmaiņas – 18.10.2019.

1. Noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka SIA Piegāde69(turpmāk tekstā – Piegāde69.lv un Piegādātājs) pakalpojumu sniegšanas kārtību, prasības sūtījuma sagatavošanai un pakalpojuma pasūtīšanai, kā arī sniedzamo pakalpojumu ierobežojumus, pārvadājot sūtījumus kā Latvijā, tā arī starptautiskajos maršrutos izmantojot sadarbības partnerus.
1.2. Šie Noteikumi kalpo kā Līgums starp Klientu un Piegāde69.lv
1.3. Sūtītāju pienākums ir iepazīties ar šiem noteikumiem un ievērot tajos noteiktās prasības.
1.4. Šie Noteikumi tiek piemēroti katrai sūtījumu pārvadāšanai, izmantojot Piegādātāja pakalpojumus.

2. Vispārīgā informācija
2.1. Portāla www.piegade69.lv pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Piegāde69
2.2. Portāla mērķis ir nodrošināt Latvijas un ārvalstu iedzīvotājus un uzņēmumus ar iespēju pieteikt kurjerpasta, kurjeru pakalpojumus attālinātā, vienkāršotā veidā.
2.3. Šie noteikumi nosaka Portāla un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem Lietotājiem. Piegade69.lv ir tiesības jebkurā laikā grozīt lietošanas noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā.
2.4. Jebkura personīgā informācija, kuru Lietotājs brīvprātīgi nodod Portālam, tiek apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem.
2.5. Portālā netiek izmantoti Lietotāja personas dati, neskaitot to informāciju, kuru Lietotājs brīvprātīgi ir sniedzis izmantojot kādu no Portālā pieejamajiem e-pakalpojumiem. Jebkura informācija, kuru Lietotājs sniedz vai saņem šādā veidā, nebūs pieejama trešajām personām.

3. Piegāde69 tiesības un pienākumi
3.1. Piegādātājs nodrošina Vēstuļu/Paku/Sūtījumu piegādes, pēc Lietotāja izvēleta tarifa sadaļā – pakalpojumi.
3.2. Piegādātājs Latvijā nodrošina piegādes no nosūtītāja līdz saņēmējam.
3.3. Piegādātājs pats nenodrošina piegādes saņēmējam, kurš atrodas ārpus Latvijas, piegādes tiek nodrošinātas, izmantojot sadarbības Partnera pakalpojumus.
3.4. Piegādātājs patur tiesības bez brīdinājuma ieviest un mainīt noteiktos un apstiprinātos izcenojumus, atlaides vai pakalpojumus, kuri ir publicēti Portālā.
3.5. Katrai Piegādei, atkarībā no izvēlētā pakalpojuma tarifa, tiek nodrošināti 1-2 piegādes mēģinājumi. Ja sūtījumu nav iespējams piegādāt adresātam adresē, vai adresē noteiktā laikā (atkarība no izvēlēta piegādes pakalpojuma tarifa) un sūtījums ir jāatgriež Nosūtītājam, Nosūtītājs ir atbildīgs par visiem iespējāmiem Piegādes izdevumiem. Piegādātājs nevar pieprasīt no nosūtītāja lielāku summu, par tarifa izvēlēto. Piegādātājs nosūta nosūtītājam rēķinu par atgriezto sūtījumu un līdz pilnīgai saistību izpildei ir tiesīga aizturēt Piegādi.
3.6. Piegādātājs nevar pieprasīt no nosūtītāja lielāku summu, par tarifa izvēlēto.
3.7. Piegādātājs nenes atbildību, ja Sūtītājs ir nodevis Piegādātājam nepareizu Sūtījumu, norādījis nepareizu Piegādes adresi vai arī nepareizi marķējis sūtījumu. Visus izdevumus, kuri radušies šo apstākļu rezultātā, sedz un apmaksā Nosūtītājs. Nosūtītājam nav tiesību uz Kompensāciju gadījumos, ja sūtījums ir nepareizi noformēts vai arī nodots pārvadāšanai citam kurjeram.
3.8. Piegādes tiek nodrošinātas , ja ir norādīta precīza Paņemšanas un Piegādes adrese ar precīziem pasta kodiem. Ja Piegāde nav notikusi vai tā ir jāatgriež Sūtītājam neprecīzi norādītas adreses dēļ, Sūtītājam nav tiesību pieprasīt kompensāciju un Sūtītājam ir jāsedz visi tā rezultātā radušies izdevumi.
3.9. Piegādātājam (Latvijā) un tās Partneriem ir tiesības atteikties pieņemt sūtījumu, ja kāda no pakām vai viss sūtījums kopumā nav iepakots, nav atbilstoši iepakota, nav marķēts, pārsniedz kādu no noteiktajiem izmēriem vai arī svars pārsniedz pasūtījumā norādīto vai maksimāli pieļaujamo svaru.
3.10. Klientam ar jautājumiem, ieteikumiem un pretenzijām ir jāvēršas pie Piegādātāja zvanu centrā +37126969909. Ja Klients ir sazinājies ar Partneri ,neizmantojot Piegādātāja zvanu centru, Piegādātājs nenes atbildību par laicīgu un pareizu jautājuma risinājumu, kā arī pretenzijas šādā gadījumā netiek izskatītas.
3.11. Piegādātāja piedāvātie pakalpojumi tiek nodrošināti no Sūtījuma saņemšanas vietas līdz tās piegādes vietai, jeb “no durvīm līdz durvīm”, atsevišķiem pakalpojumiem piegāde var nebūt “no durvīm līdz durvīm”. Piegādātājs par šādiem pakalpojumiem informē mājās lapā, pirms pasūtījuma noformēšanas.
3.12. Piegādātājs visiem piegādes pakalpojumiem nodrošina piegādes atskaiti pret parakstu.
3.13. Piegādātājs pieprasa norādīt Saņēmēja telefona numuru un e-pastu, lai Piegādātājs, vai sadarbības partneris varētu sazināties ar saņēmēju, lai precizētu adresi vai piegādes laiku. Sūtot sūtījumus ārpus Latvijas teritorijas, obligāti jānorāda Saņēmēja valsts telefona numurs. Piegādātājs neuzņemas atbildību, ja saņēmēju nebūs iespējams sazvanīt un sūtījums šo apstākļu dēļ netiks piegādāts, vai tiks aizkavēts.
3.14. Maksājumi par pakalpojumiem tiek pieņemti gan piegādes laikā, gan pirms. Apmaksu var veikt gan nosūtītājs, gan saņēmējs. Apmaksā iespējama skaidrā naudā, bankas karti (izmantojam POS termināļus) un bezskaidras naudas norēķinus (ja ir noslēgts līgums).
Visas cenas portālā norādītas EIRO (EUR). Piegādātājs patur tiesības atteikt pasūtījumu, ja tas rada aizdomas par nelikumīgām darbībām.
3.15. Pasūtījuma apstiprinājums vai pasūtījuma atcelšana tiks nosūtīti uz norādīto e-pasta adresi. Ja e- pasts netiek saņemts, lūdzam sazināties ar mūsu zvanu centru, kontaktinformāciju meklējot sadāļā „Kontakti”.
3.16. Sūtījuma izpildes gaitai var sekot, izmantojot mājas lapu www.piegade69.lv . Pasūtījumam piešķirtais numurs ir unikāls, pasūtījuma numurs nevar tikt piešķirts atkārtoti nākamajam klientam.
3.17. Piegādes atskaites kopiju ir iespējams iegūt rakstot uz e-pastu, vai piesakot zvanu centrā.

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
4.1. Visiem sūtījumiem jābūt iepakotiem drošā iepakojumā, sūtījuma saturs nedrīkst kustēties vai nebūt iepakots drošai pārvadāšanai. Sūtījums nedrīkst radīt bojājumus apkārtējai videi vai citiem sūtījumiem. Jebkurš sūtījums, kurš nav atbilstoši iepakots var tikt atteikts pārvadāšanai vai bez Piegādes var tikt atgriezts Sūtītājam. Nepieciešamības gadījumā atsevišķa maksa par atbilstošu sūtījuma iepakošanu var tikt piestādīta Pasūtītājam. Piegādātjs nenes atbildību par neatbilstoši iepakotiem sūtījumiem, kā arī pretenzijas šādā gadījumā netiek izskatītas.
4.2. Ja uz vienu adresi tiek sūtīti vairāki sūtījumi, Sūtītājam ir atsevišķi jānorāda katra sūtījuma svars un izmēri, lai saņemtu atbilstošu pakalpojumu un tiktu aprēķināta precīza piegādes cena. Ir aizliegts norādīt kopējo svaru uz vienu adresi, ja tiek sūtītās vairāk kā viena paka. Sūtītājs nes pilnu atbildību un sedz visus izdevumus, kuri rodas nepareizi norādītu datu rezultātā.
4.3. Visiem sūtījumiem jābūt atbilstoši marķētiem. Uz katra sūtījuma jābūt sūtījuma marķējumam, kurš satur saņēmēja datus, kā arī visas brīdinājuma zīmes, ja tādas nepieciešamas. Marķējumam jābūt viegli salasāmam, piestiprinātam redzamā vietā. Ja viens vai vairāki sūtījumi nav atbilstoši marķēti Piegādātājam un tās Sadarbības Partneriem ir tiesības atteikties pieņemt pasūtījumu. Piegādātājs nenes atbildību un neizskata pretenzijas, ja kāds no sūtījumiem nav ticis atbilstoši marķēts.
4.4. Starptautisko sūtījumu nosūtīšanai (ārpus Eiropas Savienības) var būt nepieciešami papildus dokumenti un informācija. Piegādātājs nodrošina ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem un informāciju, savukārt Klienta pienākums ir nodrošināt Piegādātāju ar visu nepieciešamo informāciju pirms un pēc pasūtījuma izveides. Piegādātājs neuzņemas atbildību un neizskata pretenzijas par sūtījumiem, kurus nebūs iespējams piegādāt nepietiekamas informācijas vai nepietiekamas dokumentācijas dēļ. Lietotājs apņemas segt visus papildus izdevumus, kuri radīsies šo apstākļu dēļ.
4.5. Sūtītājam, veicot pasūtījumu, jānorāda precīzi un saprotami dati, precīzs svars un izmēri, pareizs sūtītāja un saņēmēja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese, pasta kods, e-pasta adrese, vietējais tālruņa numurs, sūtījuma satura apraksts. Neprecīzu datu gadījumā Partnerim ir tiesības atteikties pieņemt vai piegādāt sūtījumu. Pieņemot nekorekti noformētu sūtījumu Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Sūtītāja papildus informāciju, lai veiksmīgi veikt piegādi.
4.6. Saņēmējs un Sūtītājs piekrīt , ka sūtījumi var tikt transportēti pa sauszemi, jūru vai pa gaisu, pieprasot visu nepieciešamo dokumentāciju sūtījumu nosūtīšanai.
4.7. Klients pilnībā uzņemas atbildību par visām izmaksām, kuras var rasties sūtītāja vai saņēmēja vainas dēļ.

5. Sadarbības partneru apkalpošanas noteiktumi
5.1. PonyExpress //ponyexpress.lv
5.2. UPS: //www.ups.com/content/lv/en/resources/ship/terms/service.html

6.Pretenzijas, bojājumi un sūdzības
6.1.Bojājumi, kas radušies sūtījuma transportēšanas laikā, tiek konstatēti nekavējoties sūtījuma saņemšanas brīdī – lūdzu atzīmet piegādes “Saņemšanās nodošanās aktā”. Visas pretenzijas, bojājumus, sūdzības lūdzu iesniegt elektroniski info@piegade69.lv, bet ne velāk, ka 3 dienas laikā pēc pasūtījuma saņēmšanas. Pretenzijas, bojājumi, sūdzības tiek izskatīti 10darba dienu laikā.

7.Sūtījumu nodošana pārvadāšanai
7.1. Sūtītājs nodod Piegādātājam pasūtījumu pasūtījumā norādītajā adresē un laikā, uz kura ir jābūt norādītiem Sūtītāja un Saņēmēja informācija.
7.2. Piegādātājs, vai Sadarbības partnera kurjers pats iekrauj sūtījumus, kuru kopējais svars nepārsniedz 20(divdesmit) kg.
7.3. Klientam ir jānodrošina, lai Sūtītājs iekrautu sūtījumus, kuru viena Iepakojuma svars pārsniedz 20(divdesmit) kg, ja nepieciešams izmantojot to iekraušanai iekraušanas tehniku.
7.4. Pieņemot sūtījumus, Piegādātājs, vai Sadarbības partnera kurjers izraksta sūtījuma pieņemšanas – nodošanas dokumentu vai, ja norādīts pie pasūtījuma pieteikšanas, Klients to izdrukā, vai Piegādātājs noformē to uz vietas.
7.5. Saskaņā ar vienu pavaddokumentu var pārvadāt ne vairāk kā vienu Sūtījumu.
7.6. Piegādātājs atstāj sev tiesības nepieņemt neiepakotus, slikti iepakotus, nemarķētus vai nepienācīgi marķētus sūtījumus. Kurjeram ir tiesības negaidīt, ja, viņam ierodoties, sūtījums nav sagatavots nosūtīšanai.
7.7. Piegādātājs, vai Sadarbības partneris nevar iebilst pret to, ka kompetentas valsts institūcijas atvērtu un pārbaudītu jebkuru iepakojumu. Par tādām pārbaudēm Piegādātājs nekavējoties jāinformē Klientu.
7.8. Klients (tāpat arī Sūtītājs, nododot sūtījumu) piekrīt, ka kompetentām valsts pārvaldes institūcijām ir tiesības netraucēti pārbaudīt sūtījuma iepakojumus.

8. Sūtījumu nodošana saņēmējam

8.1. Piegādājot sūtījumu gala mērķī, Piegādātājam jānodod Saņēmējam rokās.
8.2. Sūtījumus tiks piegādāts uz Saņēmēja adresi.
8.3. Klients atbild par to, lai Saņēmējs sūtījumu saņēmtu šajos Noteikumos noteiktā kārtībā un
termiņos.
8.4. Ja sūtījuma masa nepārsniedz 20(divdesmit) kg, sūtījums no transporta līdzekļa ir jāizkrauj
Piegādātājam (par „izkraušanu” tiek uzskatīta sūtījuma izkraušana no transporta līdzekļa).
8.5. Izkraušanas darbiem tiek paredzētais laiks līdz 5 min. Par katrām papildus 5 min Klientam var tikt sastādīts papildus rēķins saskaņā ar izvēlētā Piegādātāja izcenojumiem.
8.6. Ja sūtījuma masa pārsniedz 20(divdesmit) kg vai izkraušanas darbiem ir nepieciešama papildus tehnika, Klients atbild par to, lai sūtījumu no transporta līdzekļa izkrautu Saņēmējs.
8.7. Ja Piegādātājam ir iespējams, sūtījumu, kura masa pārsniedz 20(divdesmit) kg, izkraut no
transporta līdzekļa un/vai nogādāt Saņēmēja norādītā noliktavas telpā, tad Piegādātājs par šo
pakalpojumu aprēķina papildus izkraušanas darbu maksu, par kuru tiek iesniegts atsevišķs rēķins.
8.8. Pieņemot sūtījumu, Saņēmējam kopā ar Piegādātāja pārstāvi jāpārbauda sūtījuma (iepakojumu) stāvoklis.
8.9. Kad Saņēmējs parakstās pavadzīmē, pasūtījums tiek uzskatīts par nodotu. Klients un Saņēmējs atzīst, ka, ievērojot pastāvošo praksi, sūtījuma pārvadāšanas laikā var būt uzrakstītas vairākas pavadzīmes (sūtījuma piegādes manifesti). Kad Saņēmējs parakstās uz jebkuras no pavadzīmēm, pēc kuras datiem iespējams identificēt sūtījumu, sūtījums uzskatāms par nodotu, kaut arī citas pavadzīmes par to pašu sūtījumu Saņēmējs nebūtu parakstījis.
8.10. Pamanot sūtījuma vai viena no iepakojumiem bojājumu, Saņēmējam ir tas jāatzīmē pavadzīmē un jāuzraksta brīvā formā sūtījuma Iepakojuma bojājuma akts, ja ir iespēja – jānofotografē bojātais Iepakojums. Ja Saņēmējs paraksta pavadzīmi bez piezīmēm un iebildumiem uzskatāms, ka sūtījums piegādāts kvalitatīvs vai nebojāts un Piegādātājs un Piegādātāja sadarbības partneris neuzņemas nekādas saistības par sūtījuma vai tā daļas sabojāšanu vai nozaudēšanu, kuru Saņēmējs pamanīja vēlāk.
8.11. Rodoties apstākļiem, kas apgrūtina sūtījuma nodošanu, nav tehnisku iespēju izkraut sūtījumu, ja Saņēmējs nav atrasts vai atsakās pieņemt sūtījumu (par atteikšanos uzskatāma arī nepiekrišana apmaksāt pavadzīmē norādītās vai cita pamatojuma dēļ Piegādātājam vai Klientam pienākošās summas), Piegādātājamir jāprasa tālāki Klienta rakstiski norādījumi.
8.12. Klients norādījumus sniedz rakstiski vai tos nosūtūtot uz e-pastu info@piegade69.lv
8.13. Nesaņemot norādījumus 48 (četerdesmit astoņu) stundu laikā, Piegādātājām ir tiesības uz Klienta rēķina atdot atpakaļ sūtījumu nosūtītājam, ja sūtītājs atsakās pieņemt atpakaļ atvesto Sūtījumu, Piegādātājs atstāj sev tiesības izkraut sūtījumu un nodot glabāšanā Piegādātāja noliktavā līdz tālākiem Klienta rakstiskiem norādījumiem, bet pārvadāšana uzskatāma par pabeigtu un pakalpojums izpildīts.
8.14. Klients apņemas apmaksātPiegādātājam ar šo Noteikumu 8.13.punktā minēto pakalpojumu izpildi saistītos izdevumus, maksu par sūtījuma pārvadāšanu, sūtījuma atpakaļ atvešanas izdevumus un noliktavas pakalpojuma apmaksu, saskaņā ar izvēlētā Piegādātāja izcenojumiem.

9.Aizliegtie/Neatļautie sūtījumi

9.1. Neiepakoti, slikti iepakoti un nestandarta sūtījumi, ja par tiem iepriekš nav panākta vienošanās ar Piegādātāju.
9.2. Pārvadātšanai aizliegtie priekšmeti:
9.2.1. īpaši augstas vērtības priekšmeti (juvelierizstrādājumi, mākslas darbi, antikvāri priekšmeti,
dārgmetāli, dārgakmeņi, skaidra nauda (izņemot skaidras naudas savākšanas operācijas – C.O.D. – operācijas), loterijas biļetes, čeki, vērtspapīri, akcijas, vekseļi , kā arī citi dokumenti un priekšmeti, kurus kaitējuma gadījumā nav iespējams atjaunot, rekonstruēt un (vai) nomainīt pret līdzvērtīgiem;
9.2.2. ieroči, munīcija, sprāgstvielas, narkotikas, cigarettes, alkohols un vielas vai produkti, kuri savu ķīmisko vai fizisko īpašību dēļ var radīt draudus cilvēka veselībai, drošībai, videi vai īpašumam;
9.2.3. dzīvi dzīvnieki un augi, cilvēka mirstīgās atliekas vai ķermeņa daļas, ātri bojājošies pārtikas produkti un nepārtikas produkti un priekšmeti, kuru pārvadāšanai nepieciešama speciāla iekārta, drošības pasākumi, atļaujas vai speciālas temperatūras, gaisa mitrums vai citi īpaši nosacījumi.
9.2.4. Citi priekšmeti, kuru pārvadāšana, importēšana vai eksportēšana ir aizliegta citās valstīs, kuros pārvadāšana tiek veikta likumos noteiktā kārtībā. Vai priekšmeti, kuru pārvadāšanai Piegādātāja un tās Piegādātāja sadarbības partneriem vajadzētu saņemt speciālu transportēšanas, importa vai eksporta licenci vai atļauju.
9.3. Piegādātājs neatbild par Šo Noteikumu 9.2. punktā minēto Klientu sūtījumiem.
9.4. Pasūtot transportēšanai nepieņemamo priekšmetu pārvadāšanu, nododot vai jebkādā veidā radot iespēju to nodošanai pārvadāšanai, Klients uzņemas pilnīgu atbildību par visām tādas rīcības sekām un apņemas segt Piegādātājam šī iemesla dēļ radušos tiešos zaudējumus, ja tādi rodas un ir pamatoti ar dokumentiem, kam ir juridisks spēks.
9.5. Saskaņā ar kravas nosūtīšanas mērķi un dažādām kontroles formalitātēm atsevišķām precēm var piemērot papildus ierobežojumus un pagarināt pārvadāšanas laiku. Piegādātājs un tās Sadarbības partneriem ir tiesības nepieņemt sūtījumus, kuriem tiek piemēroti tādi ierobežojumi drošības vai apsardzes apsvērumu dēļ.

 

10.Norēķinu kārtība

10.1. Spēkā esošais Piegādātāja pakalpojumu cenrādis ir publicēts tīmekļa vietnē.
10.2. Klients var veikt apmaksu par pakalpojumiem – skaidrā naudā, bankas karti, pārskaitījumu.
10.3. Klients var veikt apmaksu par pasūtījumiem apmaksājot saņemto rēķinu. Rēķinu jāapmaksā bez jebkādiem atskaitījumiem, ne vēlāk kā līdz kravas nodošanai pārvadāšanai. Ja apmaksa netiek saņemta līdz noteiktajam termiņam, pasūtījums tiek anulēts.
10.4. Piegādātāja norādītie pakalpojumu tarifi un izcenojums pamatojas uz Klientam sniegto informāciju mājās lapā, taču galīgie pakalpojumu tarifi un izcenojumi var atšķirties, jo tie tiek aprēķināti pēc faktiski iesniegtā sūtījuma izmēriem un svara. Faktiskais sūtījuma svars un izmēri tiek noteikti ievadot datus mājās lapā un pēc sūtījuma saņēmšānas Piegādātāja sūtījumu pārkraušanas – šķirošanas noliktavās. Atšķirīgu svaru un izmēru gadījuma Piegādātājs izraksta papildus rēķinu Klientam.
10.5. Piegādātājs pārbauda katru pavadzīmi no izvēlētā pakalpojuma un Iepakojuma/ sūtījuma svaru. Ja nepareizi izvēlēts pakalpojums vai norādīta masa, Piegādātājs labo pavadzīmi. Klients ir atbildīgs par visām izmaksām, kuras rodas nepareizi norādītu datu dēļ.
10.6. Klientam jāuzņemas atbildību par visu ar sūtījumu saistīto izdevumu un nodokļu samaksai.
10.7. Ja noteikti izdevumi un citas summas ir jāapmaksā Saņēmējam, tad Sūtītāja pienākums ir to norādīt atbilstošajā pavadzīmes nodaļā.
10.8. Ja klients neievēro noteiktos rēķina apmaksas termiņus Piegādātājs piemēro soda naudu 0,5% apmērā par katru nokavēto dienu.
10.9. Ja Klients savlaicīgi neveic rēķina apmaksu Piegādātājam ir tiesības nodot informāciju par Klienta parādiem parādu piedziņas kompānijai, kura uzsāk parāda piedziņas procesu.

10.10. Piegādātājam ir tiesībās bez jebkāda veida paskaidrojumiem, palūgt veikt priekšapmaksu klientam.

10.11. Piegādātājam ir tiesībās bez jebkāda veida paskaidrojumiem, atteikt veikt piegādi.